Upute autorima

Upute autorima za predaju i oblikovanje teksta i slika (eng. Manuscript Submission Guidelines )

Način oblikovanja (eng. Manuscript formatting guide)

Dokumenti za dostavu trebaju biti formatirani kao MS Word dokument. Na web stranicama časopisa bit će moguće preuzeti predložak (eng. template).

Autori u tekstu trebaju koristiti font Times New Roman (veličina 12, do 60 znakova u redu, dvostruki prored; za bilješke i popis literature veličina fonta 10 i jednostruki prored).

Sve stranice (uključujući i stranice samo s ilustracijama i tablicama) trebaju se označavati slijedno.

Ilustracije, karte i drugi grafički prilozi predaju se odvojeno od glavnog teksta (u nekomprimiranom JPEG i/ili TIFF formatu), te su slijedno označeni (fig. 1,2,3…) s kratkim opisom (do 100 riječi po prilogu).

Način dostave (eng. Submission)

Radovi za časopis predaju se (on-line) preko web stranica časopisa (www.strategos.morh.hr) ili, izravno, putem elektroničke pošte uredništva (editor.strategos@morh.hr). U slučaju da to nije moguće, radove je moguće dostaviti i poštom, u elektroničkom obliku, na mediju koji omogućava pohranu datoteka u digitalnom formatu (CD, DVD).

Uz verziju na elektroničkom mediju autori trebaju dostaviti i fizičku kopiju dokumenta, otisnutu na papiru A4 formata.

Organizacija sadržaja teksta (eng. Organization of manuscipt )

Objavljeni tekst bit će organiziran na sljedeći način:

 1. naslov rada
 2. ime(na) autora
 3. naziv i adresa ustanove u kojoj je autor zaposlen, odnosno, afilijacija autora
 4. datum primanja rada u uredništvu i datum prihvaćanja rada
 5. tekući naslov na svakoj stranici: skraćeni naslov časopisa s tekućim brojem (vol., broj, godina),     stranice rada od-do, ime(na) autor(a), puni ili skraćeni naslov rada
 6. ključne riječi rada (eng. key words)
 7. sažetak (eng. abstract)

Kategorija rada navodi se uz naslov (točka 2.).

Struktura članka, format bilješki i popisa literature

U strukturiranju znanstvenog rada za preporuča se korištenje IMRAD (Introduction, Methods, Results And Discussion) formata, iz priloga A. Za ostale radove preporučena struktura je sljedeća:

 • Naslovnica (eng. Cover Letter )

[Opis]

 • Naslov i lista autora (eng. Title & List of authors )

[Opis]

 • Skraćenice (eng. Abbreviations)

[Opis]

 • Sažetak (eng. Abstract)

Sažetak mora biti na hrvatskom i engleskom jeziku. Sažetak na engleskom sadrži iste informacije kao i sažetak na hrvatskom jeziku.

 • Ključne riječi (eng. Keywords)

[Opis]

 • Uvod (eng. Introduction)

[Opis]

 • Korišteni materijali I metode (eng. Materials & Methods)

[Opis]

 • Rezultati i diskusija (eng. Results & Discussion)

[Opis]

 • Zaključak (eng- Conclusion)

[Opis]

 • Zahvale (eng. Acknowledgements) (optional)

[Opis]

 • Literatura (eng. References)

U pisanju bilješki i popisa literature koristi se Oxford sustav citiranja (Oxford Reference Guide, prilog B).

 • Slike i ilustracije (eng. Figures)

[Opis]

 • Preparation of Tables

[Opis]

 • Bilješke/fusnote (eng. Footnote)

U bilješkama (fusnote) se navode:

–              izvori svih važnijih činjenica i ideja iznesenih u tekstu,

–              definicije manje poznatih ili specifičnih pojmova,

–              uputa na druge radove,

–              uputa na drugi dio vlastitog rada gdje se opširnije obrađuje neko konkretno pitanje,

–              navođenje mišljenja drugačijih ili suprotnih od onih iznesenih u radu.

Kriteriji za objavu (eng. Suitability for publishing)

U časopisu će se objaviti svaki rad koji se uklapa u koncepciju časopisa i zadovoljava kriterije (recenzentske) potrebne za objavljivanje. Odluku o navedenom donosi Glavni urednik, na prijedlog uredništva. Uredništvo od autora može zatražiti izmjene rada zbog njegovog usklađivanja sa koncepcijom časopisa. Svako odbijanje autora u ispunjavanju tog zahtjeva obrazložit će se pisanim putem.

Za objavljivanje se neće razmatrati radovi koji su objavljeni u drugim publikacijama ili su istodobno poslani u više časopisa. Ako dio rukopisa sadrži već objavljene informacije ili pretisak prethodno objavljenog rada, o tome se u popratnom pismu treba upozoriti urednika (autor mora objasniti razloge potencijalnog preklapanja teksta). Ukoliko urednik primjetni postojanje preklapanja ili dvostruke publikacije bez obrazloženja autora, uredništvo će od autora zatražiti pisano objašnjenje. Ukoliko se objašnjenje ne pošalje ili uredništvo procijeni da ono nije zadovoljavajuće, rukopis će biti odbijen.