Službeni portal Ministarstva obrane Republike Hrvatske

Komparativna analiza koncepta situacijske svjesnosti i OODA petlje

Miro Čolić

U radu je kroz pojedinačnu, a onda i komparativnu analizu OODA petlje, koju je
osmislio brigadir Ratnog zrakoplovstva SAD-a John Boyd, i koncepta situacijske
svjesnosti dr. Mice Endsley, bivše glavne znanstvene savjetnice Ratnog zrakoplovstva
SAD-a, predstavljen doprinos tih koncepata suvremenom planiranju i provedbi
vojnih operacija. Razrađene su specifičnosti tih koncepata te njihova primjena u
planiranju, pripremi i provedbi vojnih operacija. Komparacija OODA petlje i SA-a
u radu provedena je na NATO-ovim Sveobuhvatnim smjernicama za planiranje
vojnih operacija (engl. Comprehensive operational planning directive, COPD;
Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), 2021). Njome je obrazložena
činjenica da su OODA petlja i SA na originalan i kvalitetan način poboljšali sustav
vojnog donošenja odluka i planiranja operacija te su među najvažnijim konceptima
u NATO-u, EU-u i njihovim članicama koji su primijenjeni u planiranju vojnih
operacija na početku dvadeset prvog stoljeća. Primjene koncepta SA-a i OODA petlje
olakšale su i uvođenje nekih od prijelomnih tehnologija u proces vojnog donošenja
odluka, a koje su ubrzale i podigle kvalitetu tog procesa. Pored vojne primjene, SA i
OODA petlja se sve više primjenjuju i u planskim procesima koji nisu vojni.

Ključne riječi
situacijska svjesnost, OODA petlja, vojni proces donošenja odluka, COPD