Službeni portal Ministarstva obrane Republike Hrvatske

Upute autorima

1. Prikladnost rada za objavu

U časopisu će se objaviti svaki rad koji se uklapa u koncepciju časopisa i zadovoljava kriterije (recenzentske) potrebne za objavljivanje. Odluku o navedenom donosi Glavni urednik, na prijedlog uredništva. Uredništvo od autora može zatražiti izmjene rada zbog njegovog usklađivanja skoncepcijom časopisa. Svako odbijanje autora u ispunjavanju tog zahtjeva obrazložit će se pisanim putem.

Za objavljivanje se neće razmatrati radovi koji su objavljeni u drugim publikacijama ili su istodobno poslani u više časopisa. Ako dio rukopisa sadrži već objavljene informacije ili pretisak prethodno objavljenog rada, o tome se u popratnom pismu treba upozoriti urednika (autor mora objasniti razloge potencijalnog preklapanja teksta). Ukoliko urednik primjetni postojanje preklapanja ili dvostruke publikacije bez obrazloženja autora, uredništvo će od autora zatražiti pisano objašnjenje. Ukoliko se objašnjenje ne pošalje ili uredništvo procijeni da ono nije zadovoljavajuće, rukopis će biti odbijen.

Prihvaćamo radove pisane na engleskom i hrvatskom jeziku. Radovi pisani na hrvatskom jeziku trebaju imati i verziju teksta pisanu na engleskom jeziku pri dostavljanju Uredništvu časopisa počevši s datumom 01. listopad 2020. Svi članci biti će objavljivani na engleskom i hrvatskom jeziku od 01. siječnja 2021.

1.1. RECENZIJSKI POSTUPAK

Svi predani rukopisi će proći inicijalni pregled uredništva. Oni koje uredništvo procjeni prikladnima, a za koje se čini da udovoljavaju kriterijima originalnog znanstvenog članka, preglednog članka, stručnog članka ili prethodnog priopćenja, bit će podvrgnuti dvostrano anonimnoj recenziji, najmanje dva recenzenta. Ostali doprinosi, poput osvrta na knjige, ogleda, komentara i odgovora, izvješća s konferencija, intervjua te pregleda literature i sl. će proći samo recenziju uredništva. Autori će biti obaviješteni o rezultatima recenzija u roku od osam tjedana

1.2. PREGLEDNOST I ČITLJIVOST ČLANKA

Strategos je internacionalni interdisciplinarni časopis koji objavljuje radove na engleskom i hrvatskom jeziku. Radovi napisani na hrvatskom jeziku trebaju imati i verziju napisanu na engleskom jeziku. Svi radovi bi trebali biti napisani na način da su jasni i shvatljivi čitateljima različitih disciplina, kao i onima kojima engleski jezik nije prvi jezik.  Ključni specijalizirani izrazi bi trebali biti koncizno objašnjeni, ali ne didaktički.

2. Upute autorima za predaju i oblikovanje teksta i slika
2.1. NAČIN OBLIKOVANJA TEKSTA

Predložak za oblikovanje teksta možete preuzeti na ovoj poveznici: Manuscript Formatting Guide.  Tekst je najjednostavnije, prilikom pisanja, izravno unositi u predložak.

2.2. NAČIN DOSTAVE

Radove pripremljene u skladu s propisanim načinom oblikovanja teksta (Manuscript Formatting Guide) treba poslati elektroničkom poštom na e-adresu editor.strategos@morh.hr. U slučaju da to nije moguće, radove je moguće poslati i poštom u digitalnom zapisu (na CD-u, DVD-u, sticku i sl.), na adresu uredništva.

Obrasci i izjave:

Tijekom predaje rada, autori moraju biti suglasni s Izjavom o sukladnosti (engl. Statement of Compliance). Autor izjavom potvrđuje da je isključivi autor (ili koautor) dostavljenog teksta; da su sve osobe koje imaju pravo na autorstvo uključene u popis autora; da su svi autori i relevantne institucije pročitale poslanu verziju rada ta da odobravaju njegovu predaju; da rad koji se predaje nije bio objavljivan ili prihvaćen za objavu, niti da je u procesu razmatranja za objavu negdje drugdje, cijeli ili značajnim dijelom; da rad ne narušava autorska prava (engl. copyright) ili druga prava vlasništva; da su autori striktno poštovali znanstvenu metodologiju vezanu za citiranje i navođenje izvora drugih nositelja autorskih prava; da je rad napravljen u skladu s pravnim zahtjevima države u kojoj je nastao i na koju se odnosi, kao i etičkim zahtjevima Committee on Publication Ethics (COPE); te da su autori osigurali da predani rad ne sadrži (osim na naslovnoj stranici) informacije koje bi mogle otkriti bilo kakvu informaciju koja bi mogla otkriti identitet autora i kompromitirati anonimnost recenzentskog postupka.

Izjava o sukladnosti (The Statement of Compliance) se nalazi u Uputi autorima za predaju i oblikovanje teksta i slika (Manuscript Formatting Guide).

Kada rad bude prihvaćen za objavu u Strategosu, autori trebaju potpisati Obrazac za dodjelu autorskih prava izdavaču (engl. Copyright Assignment Form), koji je dostupan na slijedećoj poveznici Copyright Assignment Form. Formular treba preuzeti i potpisati prije objave rada u Strategosu.

3. Etički kodeks

Mišljenja i stajališta izražena u člancima pripadaju samo autorima i  nisu odraz službenih mišljenja i stajališta niti jedne institucije.

Uredništvo će poduzeti odgovarajuće korake u svrhu identifikacije i prevencije objavljivanja članaka tamo gdje se pojavila povreda pravila struke / zlouporaba u istraživanju, uključujući između ostalog plagijarizam, manipulaciju citata, te falsifikaciju/izmišljanje podataka. Ni u kojem slučaju časopis ili uredništvo neće poticati niti svjesno dopustiti da se takvo ponašanje dogodi. U slučaju da uredništvo postane svjesno bilo kakve optužbe vezane za povredu pravila struke / zlouporabu u istraživanju objavljenog članka, uredništvo će se u postupanju s potencijalnim optužbama voditi smjernicama Committee on Publication Ethics (COPE) [1].

Glavni urednik, članovi uredništva i recenzenti časopisa Strategos su se obvezali sadržaj primljenih rukopisa držati povjerljivim.

Detaljna izjava etike izdavanja i lose prakse objavljivanja se nalazi ovdje: Strategos Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

4. Izjava o časopisu kao otvorenom izvoru

Strategos se zalaže za stvarni i neposredni otvoreni pristup akademskom radu. Svim člancima može se slobodno pristupiti odmah od datuma objavljivanja. Autori ne snose troškove objavljivanja svojih radova, jednako kao što se ne uzima naknada za preuzimanje članaka od čitatelja za pregled i vlastitu znanstvenu upotrebu. Kako bi to olakšalo, Strategos se oslanja na financijsko poslovanje Ministarstva obrane Republike Hrvatske i dobroj volji njegovog uredničkog tima i Međunarodnog savjetodavnog odbora te kontinuiranoj podršci mreže mrežnih recenzenata. Autorska prava izgleda i dizajna članaka u Strategosu ostaju kod izdavača i ne mogu se koristiti u drugim publikacijama.

Uvjeti licence

Strategos dopušta drugima da distribuiraju, remiksiraju, mijenjaju i prerađuju objavljeno djelo, čak i u komercijalne svrhe, dokle god navode autora izvornog djela.

Pravni tekst licence možete naći na: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

5. Elektronička sigurnosna kopija, dugoročno očuvanje podataka i pristup sadržaju časopisa

Izdavač jamči kako će svi objavljeni materijali biti i dalje dostupni u slučaju da časopis više ne izlazi. Pristup arhivi bit će omogućen na internetskoj stranici Izdavača (MORH-a).

 

[1]Committee on Publication Ethics (COPE), „Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors“, dostupno na:  http://publicationethics.org/fiCode_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf